ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΠΕ: έρχονται premium και δημοπρασίες – Το χρονοδιάγραμμα

Το μοντέλο των εγγυημένων τιμών για την επιδότηση των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα πρόκειται να καταργηθεί σε λίγους μήνες.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του τρίτου Μνημονίου της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η χώρα μας θα πρέπει να έχει παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο στήριξης των ΑΠΕ μέχρι τα τέλη του έτους.

Το μοντέλο θα αφορά το σύνολο των τεχνολογιών ΑΠΕ: αιολικά, φωτοβολταϊκά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα κ.λπ.

 

—Feed-in-premium και διαγωνισμοί

 

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το νέο σχέδιο κατατείνει σε ένα συνδυασμό του συστήματος feed-in-premium (προσαύξηση επί της αγοραίας τιμής) και των διαγωνισμών για την προμήθεια πράσινου ρεύματος.

Οι μέθοδοι αυτές είναι απολύτως συμβατές με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. οι οποίες, σε αδρές γραμμές προβλέπουν τα εξής:

* Για έργα ισχύος μέχρι 500 kW ή έργα επίδειξης εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής 3 MW ή 3 μονάδων παραγωγής, μπορεί να εφαρμόζεται ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων σταθερών τιμών (feed-in-tariffs).

* Από 1-1-2016 και για έργα ισχύος 500 kW έως 1 MW, ή έργα επίδειξης εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής από 3 έως 6 MW ή 6 μονάδων παραγωγής, οι ενισχύσεις χορηγούνται ως προσαύξηση, επιπλέον της αγοραίας τιμής με την οποία οι παραγωγοί πωλούν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας στην αγορά, ισχύει δηλαδή ο υποστηρικτικός μηχανισμός των εγγυημένων διαφορικών τιμών (feed-in-premium).

* Από 1-1-2017 και για έργα ισχύος άνω του 1 MW, εκτός της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από αιολική ενέργεια για την οποία ισχύει όριο εγκατεστημένης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγής άνω των 6 MW ή 6 μονάδων παραγωγής, oι ενισχύσεις θα χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Κατά το μεταβατικό στάδιο που καλύπτει την περίοδο 2015-2016, ενισχύσεις για τουλάχιστον 5% της σχεδιαζόμενης νέας δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές θα πρέπει να χορηγούνται στο πλαίσιο μιας ανταγωνιστικής διαδικασίας.

 

Γερμανική συμβολή

 

Σημειώνεται ότι για την εκπόνηση του νέου μοντέλου εργάζονται ταυτόχρονα τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΠΕΝ, η ΡΑΕ και η γερμανική συμβουλευτική GIZ ως εμπειρογνώμονας.

Βασικός γνώμονας του σχεδίου θα είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη το σύνολο της συσσωρευμένης εμπειρίας στις χώρες της ΕΕ από την εφαρμογή διαφόρων συστημάτων.

Βασική πρόκληση είναι η διασφάλιση εύλογων αποδόσεων στις επενδύσεις ΑΠΕ, ώστε να αναζωπυρωθεί το ενδιαφέρον για νέα έργα από υποψήφιους επενδυτές, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να επιτευχθούν οι κλιματικοί στόχοι της χώρας μας.

 

Πηγή: www.econews.gr